Aardkaart, gevestigd te Den Haag en onder Social Investment Platform ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77361350, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens  zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

De Functionaris Gegevensbescherming van Aardkaart is te bereiken via info@aardkaart.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Aardkaart verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat  je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam 
  • E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld  

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@aardkaart.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aardkaart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Aardkaart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren  waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van één jaar voor de  volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

  • Voor- en achternaam 
  • E-mailadres

Delen van persoonsgegevens met derden 

Aardkaart verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze  overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Aardkaart gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk  maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website  wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn  noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor  dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook  kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb  je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te  maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aardkaart en heb je het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de  persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door  jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van  jouw persoonsgegevens sturen naar info@aardkaart.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel  mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Aardkaart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de  nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Aardkaart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen  zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aardkaart.nl.